Algemene Voorwaarden Het Klassieker Centrum

zoals  deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft onder
nummer 4320

Art. 1: Algemeen.

1.     De voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (“cliënten”) door ons bedrijf. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.

2.     Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slecht indien en voor zover zij door de directie van ons bedrijf schriftelijk zijn bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de directie.

3.     Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de betreffende overeenkomsten kunnen ontlenen niet beperkt. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën van) overeenkomsten.

4.     Wij zullen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.

 

Art. 2: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen.

1.     Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van ons bedrijf en/ of waar dan ook zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliënt technisch noodzakelijk wijzigingen of modificaties aan te brengen in de door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/ of onderdelen.

2.     Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie.

3.     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keuring- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting, niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor af bedrijf; bij levering elders op verzoek van de cliënt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

 

Art. 3: Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud

1.     Cliënt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zullen wij contact opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door ons reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zullen wij cliënt onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.

 

Art. 4: Schadetaxatie

1.     Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen aan cliënt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met een minimum van € 60,- exclusief btw. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien ons opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met ons wordt overeengekomen.

 

 

 

 

Art. 5: Partijen

1.     Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

2.     Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een derde, dan is die andere persoon naast degene die de overeenkomst sluit hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien de laatste bevoegd is die derde te verbinden.

 

Art. 6: Betaling

1.     Tenzij met schriftelijke goedkeuring van onze directie anders is overeengekomen moet betaling à contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank- en girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder enige korting of beroep op verrekening.

2.     Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep van verrekening.

3.     Cliënt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij ten alle tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliënt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

4.     Wij zijn bevoegd zaken die wij van cliënt of ter zake van een met hem gesloten overeenkomst onder ons hebben of onder ons krijgen terug te houden totdat een volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door hem aan ons verschuldigde. Door zaken in onze macht te (doen) brengen vestigt cliënt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden.

5.     Cliënt is stallingskosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in art. 8 lid 3 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel onder ons houden.

6.     Indien cliënt niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van de betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons bedrijf zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Wij hebben in dat geval het recht uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliënt.

7.     Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij aanspraak op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de verkocht auto c.q. 15% van de factuurwaarde van de door ons op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid onze werkelijke schade zo deze meer bedraagt, van cliënt op te vorderen.

8.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen te geraken komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 95,- exclusief btw., onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen als deze hoger zijn.

 

Art. 7: Aflevering

1.     Levertijden gelden als zijnde slecht bij benadering aangegeven. Vervroegde aflevering is ten alle tijde toegestaan.

2.     Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is de cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na verloop van deze termijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 8 weken aan onze verplichting voldoen. Cliënt is gehouden onze schade te vergoeden, tenzij de niet-nakoming die tot ontbinding van de overeenkomst aan onze schuld te wijten is. De tweede volzin van het zevende lid van art. 6 is van overeenkomstige toepassing. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden vermeld in art. 9 geacht niet aan onze schuld te wijten zijn.

3.     Vanaf het tijdstip dat cliënt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de cliënt. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te rekenen conform het in ons bedrijf of ter plaatse geldende tarief.

4.     Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak, cliënt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak, de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd.

5.     Vervangen onderdelen worden alleen aan cliënt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ons om niet in eigendom overgedragen.

 

 

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

1.     Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan cliënt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voorgenoemde, totdat cliënt ook onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij jegens cliënt mochten verkrijgen wegens tekort schieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

2.     Zolang de eigendom van afgeleverde zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij ons te melden.

3.     Indien cliënt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons een goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendoms- voorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ons verschuldigd is.

 

Art. 9: Overmacht

1.     Ingeval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

2.     Onder overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden begrepen:

  • (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
  • epidemieën;
  • brand en andere storingen in ons bedrijf;
  • wijziging van mede op de op de overeenkomst betrokken valutaverhoudingen of van andere factoren die de door berekende prijzen mede bepalen;
  • transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting;
  • diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen, waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen;
  • niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers;
  • niet of niet tijdige uitvoering van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden;
  • in- en uitvoerverboden;
  • maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was;

alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in  ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

 

 

Art. 10: Garantie en aansprakelijkheid

1.     Op afgeleverde zaken wordt door ons de garantie verleend op en onder de voorwaarden van de aan cliënt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn er geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden die in onze opdracht door derden worden verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden zijn dan die, welke wij van de desbetreffende derde te dien aanzien hebben verkregen.

2.     Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in dat wij de binnen deze termijn geconstateerd tekortkomingen, mits onverwijld aan ons vermeld, voor eigen rekening zullen verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliënt zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan beroep op de garantie wordt gedaan. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien cliënt kan aantonen dat de verrichte werkzaamheden door een professionele en vakbekwame reparateur zijn uitgevoerd en van cliënt in redelijkheid niet kon worden verlangd vooraf onze goedkeuring te vragen.

3.     Ter zake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte reparatiewerkzaamheden of andere diensten zijn wij niet verder aansprakelijk jegens cliënt dan voor zover zulks voortvloeit uit de in de leden 1 en 2 vermelde garanties of ons ter zake van zijn schade een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In het laatste geval komt indien en voor zover de schade niet door onze aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, bedrijf- of beroepsschade en gederfde winst niet voor vergoeding in aanmerking. Cliënt zal ons ter dier zake vrijwaren. Wij verplichten ons een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten met voor onze branche niet ongebruikelijke voorwaarden.

 

Art. 11: Reclame

1.     Reclames i.v.m. door ons geleverde zaken of door ons geleverde diensten dienen binnen redelijke tijd doch, in ieder geval binnen 8 dagen bij ons te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.

2.     Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

3.     Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ons geadviseerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en (indien nodig) deugdelijk verpakt te zijn.

4.     Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij de cliënt.

 

Art. 12: Toepasselijk recht

1.     Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13: Geschillen

1.     Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit met   cliënten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel naar onze keuze, de rechter te ‘s-Gravenhage bevoegd. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen wij indien wij voor beslechting van het verschil kiezen voor de rechter van ‘s-Gravenhage daarvan schriftelijke mededeling doen. Indien de cliënt binnen 1 maand na deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend de laatste bevoegd.

 

Art. 14: Privacy beding

1.     De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier worden opgenomen in de persoonsregistratie die wij van cliënt hebben. Aan de hand van deze registratie kunnen wij cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen. Indien cliënt niet wenst te worden opgenomen in deze registratie kan hij dit rechtstreeks aan ons kenbaar maken: Het Klassieker Centrum, Delftweg 143, 2289 BD, Rijswijk (ZH), 0620410491.

 

 

Delft, 11 September 1998